Thực hiện công văn số: 493/PGDĐT, ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Lương về việc Hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai theo Thông tư số ...